Engagement-of-vulnerable-children_21st-Century-Schools_1

Tokom trogodišnjeg regionalnog programa Škole za 21. vijek, koji sprovodi British Council, blizu milion učenika uzrasta od 10 do 15 godina širom Zapadnog Balkana steklo je i unapredilo vještine kritičkog mišljenja, rješavanja problema i programiranja, uz pomoć 18.000 obučenih nastavnika/ca i 4.000 direktora/ica.

U cilju povećanja digitalne pismenosti i pripreme učenika/ca za profesije budućnosti, više od 100.000 micro:bit uređaja donirano je školama širom Zapadnog Balkana kako bi im se pružila prilika da ovladaju novim vještinama i tehnikama u nastavi. S obzirom na to da se tehnike i vještine kritičkog mišljenja i rješavanja problema – baš kao i donirani uređaji – mogu primijeniti u bilo kom nastavnom predmetu, a ne samo na časovima informaciono-komunikacione tehnologije (ICT), u gotovo polovini škola obuhvaćenih ovim programom osnovano je više od 2.000 Klubova za kodiranje. U ovim klubovima, učenici/e se podstiču da osmišljavaju kreativne i inovativne projekte koristeći micro:bitove, pri čemu su čak polovina učenika u ovim klubovima – djevojčice.

Inspirisan pozitivnim povratnim informacijama koje pokazuju snažne efekte programa na djecu koja potiču iz različitih grupa, British Council je pokrenuo istraživanje o uticaju programa širom regiona.

Istraživanje je pokazalo da je inkluzivna karakteristika trogodišnjeg programa Škole za 21. vijek doprinijela značajnom poboljšanju analitičkih vještina, kritičkog mišljenja i vještina programiranja kod ugrožene djece, a posebno među djevojčicama koje potiču iz porodica koje se nalaze u nepovoljnom socijalno-ekonomskom položaju, bez prethodnog poznavanja korišćenja digitalnih tehnologija.

Program je doprinio povećanju motivacije za obrazovanje i pohađanje škole, posebno kod djece sa poteškoćama u učenju i djece iz veoma ugroženih zajednica čija je motivisanost ranije bila narušena zbog osjećaja isključenosti, nesigurnosti i nejednakosti.

'Djeca su tokom zajedničkih projekata razvijala socijalnu osjetljivost i empatiju prema svojim vršnjacima sa smetnjama u razvoju, što je dodatno uticalo na njihovo dalje učešće u inicijativama podrške vršnjacima iz ugroženih grupa. Sticanje novih vještina i osjećanje znatnog napretka i uspjeha doprinijelo je da djeca steknu veću motivaciju za učenje, što je takođe dovelo do njihovog povećanog samopoštovanja'.

Engagement-of-vulnerable-children

Uz to, nastavnici/e koji su završili program istakli su da je upotreba micro:bit tehnologije u različitim predmetima poboljšala učenje i sposobnost djece da uoče veze između različitih predmeta. Nastavnici/e su naveli/e da su ove nove nastavne metode i interaktivnije obrazovne tehnike doprinijele povećanju angažovanosti učenika/ca u nastavi i proaktivnijem pristupu učenju, a program je istovremeno bio od pomoći nastavnicima/ama u postizanju nastavnih ciljeva.

Osim ohrabrujućih rezultata o pozitivnim efektima na djecu iz ugroženih kategorija, izvještaj o uticaju programa na ranjivu djecu sadrži i preporuke za unapređenje kurikuluma, aktivnosti za učenike i nastavnike, kao i okruženja za učenje.

Jedna od najvažnijih istaknutih preporuka je značaj sistemskog uvođenja micro:bitova u redovni kurikulum, imajući u vidu da ovaj način rada omogućava i podstiče grupni rad i međupredmetne veze, a istovremeno pomaže nastavnicima da postignu ciljeve časa sa svim učenicima.

Još jedna važna oblast koju treba dalje razvijati podrazumijeva pružanje veće vršnjačke podrške kada je u pitanju učenje, jer djeca ostvaruju veću korist kada rade sa nekim ko je bliži njihovom uzrastu i interesovanjima, tako da mogu ostati zainteresovani za obrazovni proces i unaprijediti svoju integraciju u okviru škole.

Pored poboljšanja ICT infrastrukture u školama, od jednake važnosti je obučiti više nastavnika/ca ili osmisliti alate koji će omogućiti obučenim nastavnicima/ama da relativno lako, sistematski i efikasno prenesu svoja znanja o programiranju micro:bit uređaja drugim nastavnicima/ama u školi.

U cilju poboljšanja primjene novih tehnika sa djecom iz ugroženih grupa – posebno onom sa poteškoćama u učenju – važno je uključiti barem jedan modul obuke o tome kako primijeniti ove tehnike u radu sa ovom djecom, kako se suočiti sa izazovima u primjeni ovih tehnika, kako ih zainteresovati za programiranje i slično.

Još jedan zaključak koji je istaknut je neophodnost veće podrške djevojčicama u promovisanju njihovog interesovanja i učešća u STEM obrazovanju.

Izvještaj možete preuzeti ovdje, kao i sažetak izvještaja.

Podijelite sadržaj