Date
15. decembar 2020 -
13:00 do 14:30

Mnoge nejednakosti u društvu su postale još jasnije zbog pandemije COVID-19. Između ostalog, sve veći broj studija, uključujući i neke iz zemalja Zapadnog Balkana, ukazuje na to kako pandemija utiče na živote ljudi sa stanovišta roda.

Kako pandemija i njeno suzbijanje utiču različito na žene i muškarce iz regije na različite načine? Koje manifestacije rodne neravnopravnosti je otkrila pandemija u zemljama regije? I koja su predviđanja vezana za posljedice ove pandemije na rod? Ovo su samo neka od pitanja o kojima ćemo razgovarati na onlajn panelu u utorak, 15og decembra, izmedju 13-14:30h.

Moderatorka

Dr Elena B. Stavrevska je istraživačica Centra za žene, mir i bezbjednost na Londonskoj školi ekonomija i političkih znanosti. Radila je kao istraživačica Kroc Instituta međunarodnih mirovnih studija na Univerzitetu Notre Dame (SAD), predavačica na Bard College-u u Berlinu, i koordinatorka i istraživačica na projektu Centralnoevropskog Univerziteta u Budimpešti “Kulture upravljanja i rešavanja sukoba u Evropi i Indiji”. Glavni predmet njenog istraživačkog interesovanja su rod i politička ekonomija sukobom pogođenih društava, sa posebnim fokusom na Bosnu i Hercegovinu i Kolumbiju.

Speakers

Dr. Ermira Danaj ima doktorat iz društvenih nauka Univerziteta Neuchatel u Švicarskoj. Od 2002. godine piše i sudjeluje u radu na raznim istraživačkim studijama, knjigama, člancima i drugim publikacijama na teme roda i feminističkih studija, s posebnim fokusom na Albaniju i Balkan. Glavni predmet njenog zanimanja su ispitivanje roda u komunističkoj i post-komunističkoj Albaniji, feministički aktivizam u post-socijalističkim zemljama, rodna analiza migracija, nasilja nad ženama i nasilja u porodici, tržišta rada itd. Trenutno radi kao istraživačica i gostujuća profesorica na feminističkim studijama ISCTE-IUL -a u Lisabonu.

Dr. Ana Miškovska Kajevska je aktivistica i istraživačica katedre za političke nauke Univerziteta u Amsterdamu. Doktorirala je i magistrirala na istom univerzitetu iz oblasti sociologije i rodnih studija. Za doktorsku tezu je 2015. godine dobila nagradu Europskog konzorcijuma za politička istraživanja u oblasti roda i politike, a teza je objavljena pod naslovom „Feministički aktivizam u ratu: Beogradske i zagrebačke feministice tokom ’90-ih godina“ (objavio Routledge, 2017). Ova knjiga je 2018. godine nominirana za nagradu Joseph Rothschild za nacionalizam i etničke studije. Pored feminizma, nacionalizma i ratnog nasilja, Miškovska Kajevska se bavi građanskim aktivizmom, pitanjima LGBT zajednice, pitanjima izgradnje mira, i ženskim reproduktivnim pravima i slobodama.

Maja Raičević je izvršna direktorica Centra za ženska prava u Crnoj Gori. U okviru Centra, ona radi neposredno sa ženama koje su preživjele rodno nasilje i diskriminaciju, pružajući im zaštitu i pristup pravdi. Organizira radionice o rodnoj ravnopravnosti, ljudskim pravima žena i nasilju nad ženama za nevladine organizacije, omladinu i nadležne institucije. Autorica je brojnih izvještaja i publikacija na temu ljudskih prava žena, i sudjelovala je u pripremi niza nacionalnih politika na temu rodne ravnopravnosti i rodnog nasilja. 

Podijelite sadržaj