Dijelovi Velike Britanije prolaze kroz intenzivne promjene kada je u pitanju strukovno obrazovanje, među koje spadaju novi standardi stručnih praksi, takse za poslodavce, kao i novi programi strukovnih studija. Direktorica federacije koja se bavi standardima u ovoj oblasti, Ana Kavila, objašnjava na koji način njena organizacija pruža informacije i štiti sve koji su uključeni u ovaj proces.

Strukovno obrazovanje i polje obuke mladih se stalno mijenjaju. Trenutno prolazimo kroz nekoliko promjena koje utiču na poslodavce i obrazovni sektor:

  • novi standardi stručnih praksi
  • uvođenje takse na stručne prakse za poslodavce
  • novi program obuke ("T Levels") koji počinje 2019. godine.

Međutim, neke osnove se nikada ne mijenjaju – komunikacija između poslodavaca i obrazovnog sektora je i dalje ključna. Ovo je jasno sa stanovišta poslodavca, koji obično imaju dva pitanja:

  • Da li je ova obuka korisna za moje zaposlene?
  • Kako mogu da pratim šta se događa?

Različite organizacije koje se bave strukovnim obrazovanjem su blisko uključene u razvoj, osmišljavanje i sprovođenje novog programa stručnih praksi u Engleskoj. One pružaju osnovni okvir za formalne diskusije poslodavaca i institucija obrazovanja. Svi zajedno rade na osnivanju novih grupa poslodavaca (Trailblazer Groups) i staraju se da novi standardi odražavaju nacionalne standarde. Ovo povećava pokretljivost zaposlenih. Ove organizacije mogu da pomognu pri odgovoru na prvo pitanje.

Sa uvođenjem nove takse za veće poslodavce i povećanjem zajedničkih investicija od 10 procenata za kompanije koje ne plaćaju ovu taksu, poslodavci postaju sve zahtjevniji kada su u pitanju obuke zaposlenih i žele da se njihov glas čuje. U okviru novog programa oni postaju aktivni korisnici programa obuke kao i ocjenjivanja vještina zaposlenih, što komplikuje cijeli proces.

Na ovaj način, uvodi se potpuno novi set pitanja:

  1. Koja organizacija je najbolji izbor za procjenu mojih programa stručnih praksi?
  2. Da li ona sarađuje sa organizacijom koja organizuje obuke mojih zaposlenih?
  3. Koliko često organizuju procjene i da li to rade lokalno?
  4. Kako ću znati da su njihovi zaposleni kompetentni, stručni i poznaju moju oblast poslovanja?

U Velikoj Britaniji je osnovano Udruženje procjenitelja (The Assessors Guild) koje predstavlja stručno tijelo za procjenitelje. Cilj udruženja je da osigura da procjene i procjenitelji svih programa obuke prate visoke standarde koje od njih očekuju kako učenici tako i poslodavci. Uloga udruženja je da se postara da su članovi kompetentni da obavljaju svoj posao i da postavi standarde u okviru Velike Britanije.

Na drugo pitanje, o tome koji programi obuke se sprovode, može da se odgovori uz pomoć ACE360. Ovo je sigurna baza podataka koja spaja različite izvore i predstavlja informacije na jedinstven način koji zavisi od korisnika. Ovako, poslodavac može da prati napredak učenika na praksi, bez obzira na polje obrazovanja.

Iako efektivna saradnja sa poslodavcima predstavlja veliki izazov, federacija smatra da (kroz svoju mrežu organizacija, Udruženje procjenitelja i ACE360) može da pomogne i poslodavcima i sektoru obrazovanja u periodu velikih promjena kako bi pružila kvalitetne programe obuke i rigoroznu procjenu njihove uspješnosti.

Vanjski linkovi