Nakon detaljne nezavisne revizije nastavnog plana i programa i sistema za provjeru znanja koju je za Wales obavio profesor Graham Donaldson, velška vlada je odlučila da stupi u akciju i sprovede plan za reformu komplentnog nastavnog plana i programa.

“Planiramo da prvi nastavni plan i program potpuno izrađen u Walesu jasno postavi naše principe i prioritete, te odrazi naše povjerenje i ponos u Wales kao dvojezičnu naciju. Naš novi kurikulum utjelovit će bolje učenje i više standarde za sve.” – Huw Lewis, ministar za obrazovanje i osposobljavanje (Education and Skills)

Kakav je plan?

Planom je naznačeno šta namjeravamo preduzeti, saradnja sa strukom da bi se ispunio program Successful Futures. Fokusira se na osam ključnih elemenata za oblikovanje novog kurikuluma za učenike od tri  do 16 godina. Ovo su ti elementi:

Sve četiri svrhe nastavnog plana i programa u potpunosti ugraditi u učenju i iskustvo sve djece i omladine Walesa, bez obzira na školu ili obrazovnu sredinu. 

Novi kurikulum kreirati obuhvatajući revizijom preporučena Područja učenja i iskustva (PUI), ishode učenja i referentne tačke postignutog napretka.

Proširiti i promovirati iskustvo učenika tako da nastavni plan i program bude ne samo bogat nego i inkluzivan, širok i uravnotežen.

Razviti kroskurikularne odgovornosti kreiranjem okvira digitalnih kompetencija ali zadržavajući zamah u pogledu pismenosti i računanja."

Omogućiti napredovanje velškog jezika - da se osigura da oni koji govore velški ili ga zarana nauče mogu pratiti sve aspekte nastavnog plana i programa na velškom, a oni koji taj jezik tek uče mogu napredovati do pouzdane upotrebe jezika u različitim kontekstima.

Uspostaviti novi okvir ocjenjivanja i vrednovanja koji daje prednost formativnom ocjenjivanju i usaglašava sisteme ocjenjivanja sa sve četiri svrhe kurikuluma i ishodima učenja u okviru svakog Područja učenja i iskustva zasebno.

Izgraditi kapacitete svih praktičara i lidera, uključujući osposobljenost za promišljanje i vrednovanje vlastitog djelovanja, osmišljanje i kreaciju relevantnih, izazovnih i poticajnih nastavnih planova i programa, te primijenu odgovarajućih pedagoških principa i prakse.

Uspostaviti konstruktivan i robustan sistem odgovornosti u skladu sa sve četiri svrhe.

Na koga se odnosi?

Kompletnu radnu snagu obrazovnih institucija, partnere u organima vlasti Velsa i širom VB, uključujući lokalne vlasti i njihove regionalne konzorcije, na strukovne sindikate, biskupske vlasti, upravna tijela i Estyn (ispekcijsko tijelo Velsa). 

Napomena: Iako je ova reforma kurikuluma namijenjena velškim institucijama, svako ko danas radi u obrazovanju može iz ovog plana izvući pouke i iskoristiti ih prilagodivši ih svojim potrebama."

Možete pročitati i Successful futures, inicijalni izvještaj profesora Donaldsona, od kojeg je krenuo ovaj plan za reformu kurikuluma.

Vanjski linkovi