... Ili se bar tako kaže. Ipak, u mnogim dijelovima svijeta obrazovni sistemi i dalje ne koriste strukovnu praksu koja se učenicima nudi u okviru potreba tržišta rada, a koja mladima daje relevantne vještine za zapošljavanje. 

Ovo se trenutno i na Kosovu ispostavlja kao problem. Da bi se dobila jasna slika o stvarnom stanju i okolnostima saradnje poslodavaca i institucija strukovnog obrazovanja (VET) na Kosovu, najbolje je pribaviti informacije i činjenice od pojedinaca i institucija relevantnih u toj oblasti. U razgovarima s poslodavcima i agencijama za zapošljavanje saznajete da oni već duže vrijeme izražavaju bojazan da mladi završavaju školovanje bez ključnih vještina potrebnih za posao, i bez opšteg poznavanja funkcionisanja svijeta poslovanja. Mnogi su frustrirani neuspjehom tradicionalnje dvosedmične 'prakse' i svi smatraju da se mora uraditi više na poboljšanju autentičnosti radnog iskustva i kvaliteta saradnje s poslodavcima u sektoru obrazovanja.

Oblast učenja i rada brzo se mijenja, a to utiče na razvoj karijere. Mladi se u strukovnim školama danas suočavaju s budućnošću u kojoj će nekoliko puta mijenjati radna mjesta, što nameće potrebu unapređenja njihovih znanja i vještina. Postoji velika vjerovatnoća da će neki od njih u određenom periodu svog života biti samostalni djelatnici ili raditi po osnovu više honorarnih ugovora ili ugovora na određeno vrijeme, te je zato od presudnog značaja da se poslodavci  direktno uključe u obrazovni sistem.

Doruntina Jakupi, zamjenica izvršnog direktora grupe HeadHunter, kaže: Po mom mišljenju, strukovne škole bi trebale koristiti kombinaciju modela nastavnih programa da bi svojim učenicima omogućile sticanje iskustva u sektoru rada. Ti modeli trebaju obuhvatati:

  • glavni program koji obično realizuje stručno osoblje određenog poslodavca ili za to obučeni instruktori koji imaju i resurse za realizaciju takvog programa,
  • određene predmete koji dopunjavaju glavni program i pomažu mladima da prepoznaju značaj  učenja određenog predmeta za njihov daljnji život,
  • planirani raspored aktivnosti kao što su dani preduzetništva i praksa u preduzećima.

Dalje, kao ekspert za izgradnju karijere i osposobljavanje, gđica Jakupi smatra da strukovne škole trebaju uspostaviti bližu saradnju s lokalnim poslodavcima. „Poslodavci bi mogli biti mentori i ocjenjivači učenika – i doprinijeti osmišljavanju ocjenjivanja – kao vid pomoći u oblikovanju nastavnog programa. Poslodavci takođe doprinose definisanju ishoda učenja i poboljšanju vještina potrebnih za posao. Vještine potrebne za posao u ovom bi slučaju prožimale sve aspekte nastavnog programa, od načina usvajanja znanja do kvalifikacija koje učenici stiču. Poslodavci mogu obezbijediti razvoj ovih vještina kod mladih tako što će pomoći u oblikovanju nastavnog programa i vrsta kvalifikacija koje nude strukovne škole na Kosovu."""

U razgovorima s našim partnerima u Ministarstvu obrazovanja, nauke i tehnologije, preciznije s Odjeljenjem za reformu strukovnog obrazovanja, postaje očito da je model strukovne prakse jedan od modela koji zaista može pomoći daljnjem razvoju strukovnih škola u pružanju vještina koje odgovaraju potrebama tržišta rada. Taj model podstiče sve zainteresovane strane na učešće u planiranju programa obuke, s obzirom na to da u nekim slučajevima nastava u učionici ne odražava vještine potrebne na tržištu rada. 

Kroz analizu potreba za obukom, poslodavac je u mogućnosti identifikovati potrebe poslovnog sektora i vještine koje mu nedostaju, a učešćem u sektorskim odborima za razvoj vještina poslodavac može dati svoj doprinos razvoju standarda zanimanja kojima se opisuju potrebe tržišta rada. 

Poslodavci mogu oblikovati nastavni program. Razvoj bliske saradnje između poslodavaca i institucija strukovnog obrazovanja mladima  omogućava sticanje osnovnih vještina potrebnih za posao, a sistem strukovnog obrazovanja dobija nastavni program koji zadovoljava stvarne potrebe poslovne zajednice i pomaže u planiranju budućih potreba za vještinama. 

Na kraju, trebamo obezbijediti opstojne veze sistema obrazovanja i obuke s poslodavcima. Saradnja poslodavaca i strukovnih škola neophodna je da bi se učenima pružile vještine potrebne za posao, a ona se može postići samo zajedničkim naporima.

Donika Berisha je menadžerica programa British Councila na Kosovu.