Sve osnovne škole iz Kantona Sarajevo, kako privatne tako i državne, bile su pozivane da se priključe ovom programu. Prvi korak je bio da se popuni obrazac za online prijavu do 30.11.2017. godine.

Kada su pristigli svi obrasci za online prijavu, komisija sastavljena od predstavnika British Councila i Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo ih je ocijenila i odabrala deset prvoplasiranih škola koje će učestvovati u ovom programu.

Kriteriji za odabir škola odnose se na: 

  • tehničke i kadrovske resurse prijavljenih škola za uvođenje i integraciju ključnih vještina u proces učenja 
  • postojeću praksu u školama, kada je riječ o primjeni ključnih vještina i vještina kodiranja u okviru procesa učenja
  • postojeće aktivnosti stalnog stručnog usavršavanja nastavnika u oblasti ključnih vještina
  • veličinu škole – u smislu sposobnosti škole da programski sadržaj proširi unutar škole, ali i među zajednicom drugih škola, kroz model učenja od kolega.  

Neposredno nakon završetka procesa selekcije, direktori škola i nastavnici iz svake od deset odabranih škola će proći kroz dvomjesečnu obuku kako bi uvrstili dvije ključne vještine (Kritičko razmišljanje i rješavanje problema i Digitalne vještine) u proces učenja kod učenika. Također, svaka od ovih škola dobiće po 30 Micro:bit džepnih računara koje je moguće kodirati, kao i obuku za njihovu primjenu u procesu učenja.

Konačno, proces koji je prethodno opisan pokrenuće uvođenje kodiranja u svaku od škola koje učestvuju u programu, omogućiće pristup resursima trećih lica razvijenim od strane partnera programa kao i povezivanje škola na nacionalnom i regionalnom nivou, pružiće mogućnost školama da doprinesu događaju “Nove tehnologije u obrazovanju” koji će se održati od 7. do 9. juna 2018. godine, ali i da se takmiče za nagradu “Škole 21. vijeka” tako što će pokazati djelotvorno sprovođenje ovog programa.