Program "Škole za 21. vijek" na Zapadnom Balkanu ima za cilj da pruži sljedeće vidove podrške školama iz regiona Zapadnog Balkana koje učestvuju u Programu.

Obuka i podrška za direktore škola

Ovaj dio Programa obezbjeđuje obuku i podršku školskim liderima u daljem razvoju menadžerskih i liderskih vještina kako bi efikasnije rukovodili školama i učili o načinima za integrisanje i uključivanje digitalnih i ključnih vještina u postojeće nastavne planove i programe na nacionalnom nivou. Direktori škola će imati priliku da rade sa drugim kolegama i razmjenjuju informacije o načinima rješavanja problema u promjenljivom tehnološkom, ekonomskom i društvenom okruženju.

Obuka i podrška za nastavnike

Razvili smo dva programa obuke za nastavnike iz škola koje učestvuju u Programu:

Kritičko razmišljanje i rješavanje problema 

Razvijeno za nastavnike da nauče kako da kod učenika unaprijede razmišljanje o samom sebi i podstaknu učenje koje će rezultirati novim i inovativnim idejama. Sposobnost rada u timu i rješavanja složenih problema postaje sve važnija na današnjem tržištu rada, međutim ove vještine često nisu dovoljno razvijene u okviru opšteg nastavnog plana i programa. Zbog toga smo pripremili visokokvalitetni nastavni program za nastavnike koji obuhvata sljedeće teme: kako se daje primjer kritičkog razmišljanja, kako se postavljaju otvorena pitanja i kako se daju povratne informacije koje učenicima omogućavaju da riješe neuobičajene probleme. 

Digitalne vještine

Razvijeno za nastavnike kako bi se upoznati sa ključnim konceptima i praksama digitalne pismenosti i načinima za njihovo uključivanje u nastavni program. Nastavnici će naučiti kako da pomognu učenicima da razumiju digitalne alate i načine za njihovo smisleno korištenje radi djelotvornog učenja. Ova obuka će biti dostupna svim nastavnicima, ali će posebna pažnja i podrška biti posvećeni nastavnicima informatike kako bi stekli vještine i znanje da podrže sveukupni razvoj škole. Tokom ove obuke, nastavnici će takođe dobiti resurse i alate koji će im pomoći da razviju digitalne vještine učenika u okviru postojećih nastavnih programa. 

 

Resursi za razvoj digitalnih vještina učenika

Škole koje učestvuju u Programu imaće pristup sljedećim resursima:

Micro:bits 

Micro:bit je mini kompjuter koji se može kodirati sa detekcijom pokreta, ugrađenim kompasom i Bluetooth tehnologijom, koji će besplatno biti obezbjeđen svakoj školi koja učestvuje u ovom Programu. Mini kompjuteri su posebno dizajnirani da učenicima omoguće da usvoje osnovne vještine i steknu samopouzdanje na polju kompjuterske pismenosti i kodiranja. Svaka škola će dobiti određeni broj Micro:bitova, dovoljno kako bi učenici mogli da ih koriste na časovima informatike. Takođe se mogu efikasno koristiti i u okviru ostalih školskih predmeta kao podrška učenicima u savladavanju gradiva iz oblasti prirodnih nauka, ali i umjetnosti i društvenih nauka. Mini kompjutere obezbjeđuje British Council u saradnji sa Fondacijom Micro:bit Education.

Resursi Klubovi kodiranja 

Škole učesnice će takođe dobiti resurse o tome kako da pokrenu i formiraju Klubove kodiranja, a moći će da učestvuju i na međunarodnim takmičenjima u kodiranju i drugim aktivnostima koje sprovodi British Council, ali isto tako i druge organizacije i kompanije. 

Resursi trećih strana

Škole koje učestvuju u ovom Programu će biti pozvane da isprobaju i testiraju nove proizvode i usluge British Councila i drugih partnera koji se pridruže ovom programu u budućnosti. To se odnosi na aplikacije, web-stranice ili druge inicijative. 

Umrežavanje

Program predviđa razmjenu iskustava i pozitivne prakse među školama iz Mreže Škola za 21. vijek. Ovo obuhvata saradnju sa školama iz iste države i iz drugih zemalja Zapadnog Balkana. Sve škole su takođe pozvane da učestvuju u programu “Nove tehnologije u obrazovanju”, događaj koji se organizuje jednom godišnje u Beogradu. Primjeri umrežavanja uključuju međuškolske klubove kodiranja i mogućnost doprinosa diskusijama o politikama na nacionalnom nivou i na nivou Zapadnog Balkana.

Nagrade za škole

Kroz samo-evaluaciju i validaciju od strane British Councila, škole koje se pokažu najefektivnijim u realizaciji programa kvalifikovaće se za nagradu British Councila "Škole za 21. vijek". Nagrade će biti objavljene na “Novim tehnologijama u obrazovanju” u junu 2018.